Ready for business start

 

 

Име на проекта: BG05M9OP001-1.023-0029„Готови за бизнес-старт“

Проектът се реализира по  ОП „Развитие на човешките ресурси”, процедура BG05M9OP001-1.023 – “Подкрепа за предприемачество” с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд на Европейския съюз

Период на изпълнение: 16 месеца (15.08.2018 г. – 15.12.2019 г.)

Бюджет на проекта: 168 110,56 лв. (142 893,97 лв. финансиране от ЕС и 25 216,59 лв.  национално финансиране)

Основната цел напроектa е повишаване на подготовката и знанията за планиране, стартиране и ръководене на самостоятелна стопанска дейност у целевата група, състояща се от заети, безработни и неактивни лица, които желаят да стартират собствен бизнес. Целевата група обхваща общо 110 лица.

Специфичните цели на проекта са:

1. Повишаване на мотивацията на целевата група за стартиране на самостоятелна стопанска дейност, чрез поредица от събития, показващи добри практики у нас, техники за успех и преодоляване на бариери пред стартиране на бизнес;

2. Изграждане на управленски, финансови и бизнес знания и умения, необходими за стартиране, планиране, управление и развитие на бизнес чрез провеждане на интерактивен обучителен курс;

3. Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност чрез консултации по бизнес план, намиране на финансиране, участие в бизнес мрежи, създаване на умения за презентиране на стартиращ бизнес и подготовка на учредяването.

Целеви групи на настоящия проект са заети, безработни и неактивни лица, които желаят да стартират собствен бизнес, разпределени както следва:

  1. Заети лица от всякакви възрастови групи - 30 бр., включени в мотивация, от които 12 включени в обучения и 9 - в консултации.
  2. Безработни и неактивни лица - 80 бр. включени в мотивация, от които 28 включени в обучения и 21- в консултации.