AGRO-START :: Инструмент за само-диагностика / Auto-diagnostic Tool

 

 

ИНСТРУМЕНТ ЗА САМОДИАГНОСТИКА

 

Инструментът за самодиагностика е онлайн инструмент, който е предназначен за МСП в Югоизточна Европа, развиващи дейност в секторите животновъдство и растениевъдство, които желаят да имат по-добър достъп до пазара и възможности за прилагане на иновации.

 

Този инструмент е на разположение на интернет страницата на проекта на английски език и на езиците на всички партньори, като предлага по-опростена версия на диагностиката, като има, също така, за цел да създаде контакт между МСП и съответните служби за подкрепа на бизнеса, които да им извършат по-подробна диагностика и дадат оценка.
Методологията на диагностиката се основава на предишни констатации от тематични семинари, разработени в рамките на три компонента на проекта. Диагностиката и оценката на МСП ще се извърши, като се имат предвид следните аспекти:

 

а) възможностите на пазара: откриване на пазара, в който МСП вече продава своите продукти, откриване на нови възможни пазари, мерки и средства за ефективна промоция на продукти, стратегии за достъп до пазара, стратегии за интернационализация и т.н.

 

б) иновационна и технологична диагностика, разкриваща възможностите свързани с иновации в оперативните и продуктови процеси, както и технологични иновации.

 

Натиснете линка за достъп до Инструмента за само-диагностика 

 

 

Auto-diagnostic tool

 

The auto-diagnosis is an on-line tool addressed to SMEs of the South East European economic area active in the horticulture and animal breeding sector that want to have a better access to the market opportunities and implement innovation. 

 

The diagnostic and the assessment of SMEs in the horticulture and animal breeding sector is an activity meant to test one of the approaches integrated into the SEE Support Service Protocol and is developed before elaborating the self-diagnosis tool. The methodology of the diagnostic is based on prior findings of the thematic workshops developed under the component three of the project. The diagnostic and the assessment of SMEs is implemented considering the following two aspects:

 

a) Market opportunities: Detection of the market in which the SME is already selling its products, detection of new possible markets, measure and means for effective product promotion, strategies for market access, internationalisation strategies, etc.

 

b) Innovation and technology diagnostic detecting innovation opportunities in relation to operational and product process innovation as well as technological innovation. 

 

Please click here to access the auto-diagnostic: Auto-diagnostic tool