AGRO-START :: SEE Support Service Protocol / Протокол за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ

 

Протокол за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ

 

Протоколът за ЮИЕ дава предложения за това как да се подпомогне и насърчи иновативна среда за предприемачество на МСП в секторите животновъдство и растениевъдство. Въз основа на подхода на взаимното обучение, съществуващото партньорството вече установи добри практики, които са резултати от предишни проекти, както и новоустановени добри практики, с цел да се идентифицират най-адекватните от тях във връзка с успешни, прехвърляеми, иновативни и реалистични подходи.


Въз основа на тези констатации партньорството изготви Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ, който включва инструменти за подкрепа, разработени в рамките на Проект AGRO-START: транснационална база данни за организации, предоставящи подкрепа и услуги за МСП; повишаване на осведомеността за иновациите и диагностични инструменти; комплект за предприемачи в ЮИЕ; Виртуален панаир ЮИЕ и др. Както Протоколът за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ, като интегрирано и синергично използване на всички инструменти по проекта, така и всеки един от инструментите за подкрепа ще бъдат тествани от партньорството и от заинтересованите страни. Тяхната адекватност ще бъде общо обсъдена между партньорството и целевите групи. Ще бъдат интегрирани необходимите подобрения, за се трансферира активно Протоколът за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ и да се даде възможност на служителите от организации в подкрепа на бизнеса да прилагат Протокола и инструментите за подкрепа в своите области.


Основните резултати от проекта ще бъдат: подобрена ефективност и качество на организациите в подкрепа на бизнеса, които ще бъдат в състояние да насърчат създаването на иновативна среда за предприемачество, да подпомагат МСП при получаване на достъп до нови пазари и подобряване на техните стратегии за качество на продуктите и маркетинга, както и да ги оценят при разработването и изпълнението на стратегии за интернационализация. Крайният резултат ще бъде повишена конкурентоспособност на МСП, осъществяващи дейност в сектора на растениевъдството и животновъдството.

 

  BG                                

ENG

 

 

SEE Support Service Protocol

 

The SEE Support Service Protocol gives suggestions on how to best facilitate and promote an innovative entrepreneurship environment for SMEs in the horticulture and animal breeding sector. Based on a mutual learning approach the partnership used already detected good practices, prior related project results and newly detected good practices in order to identify the most adequate ones in relation to successful, transferable, innovative and realistic approaches.

 

Based on these findings the partnership prepared the SEE Support Service Protocol that includes the support tools that are being developed under the AGRO-START Project: transnational database for SME support and service providers, innovation awareness raising and diagnostic tools, SEE Kit for entrepreneurs, SEE Virtual Fair, among others. Both the SEE Support Service Protocol as an integrated and synergetic use of the all the tools of the Project and each of the support tools will be tested by the partnership and interested stakeholders. Their adequateness will be commonly discussed between the partnership and the target groups. Improvements will be integrated in order to then actively transfer the SEE Support Service Protocol and capacitate employees of business support services to implement the Protocol and support tools in their entities.

 

The core results of the project will be an improved effectiveness and quality of business support services that will be able to facilitate an innovative environment for entrepreneurship, assist SMEs to access new markets, improve their product quality and marketing strategies and assess them in the development and implementation of internationalization strategies. The overall result will be the increased competitiveness of the SMEs active in the horticulture and animal breeding sector.