AGRO-START :: Ръководство с добри практики / Good Practice Guide

 

Ръководство с добри практики

 

Ръководството с добри практики обхваща информацията, генерирана по време на петте тематични семинара, врамките на които партньорите по проекта подбраха най-добрите примери за иновации и предприемачество в областта на растениевъдството и животновъдството.

Теми на петте семинара:

  1. Ефективни подходи за услуги за диагностика и оценка на иновативно и/или ефективно производство и оперативните процеси за целевите сектори;
  2. Ефективни подходи за инструментите за финансова подкрепа на МСП в старите и новите страни-членки и в страните-кандидатки, както и начини за осигуряване на подкрепа на МСП, за да информират за съществуването си и достъпа до тях (финансова подкрепа за предприемачи, за иновативни подходи и т.н.);
  3. Ефективни подходи за трансфер на технологии и иновации към МСП;
  4. Ефективни подходи за насърчаване и улесняване на предприемачеството в целевите сектори;
  5. Ефективни подходи за подпомагане при оценка на навлизането на нови пазари, постигане на съответствие с европейските стандарти за качество, рекламиране на продукти и подпомагане интернационализацията на МСП.

 

Ръководството с добри практики е разработено от Университета в Молизе на английски език и включва най-добрите практики, установени по време на семинарите; преведено е на езиците на всички партньори по проекта и е отпечатано в 500 екземпляра завсеки от партньорите.

 

                                          

 

 

Good Practice Guide

 

Good Practice Guide collects the work done during 5 thematic workshops in which the partners have selected the best examples of innovation and entrepreneurship in horticulture and animal breeding in their countries.

 

Five thematic workshop topics are:

  1. Effective approaches for diagnostic and assessment services on innovative and/or efficient production and operational processes for the target sectors;
  2. Effective approaches in financial support tools for SMEs in the old, new Member states and candidate countries and how to provide support for SMEs to inform about their availability and access them (financial support for entrepreneurs, for innovative approaches, etc.);
  3. Effective approaches for technology and innovation transfer to SMEs;
  4. Effective approaches for promoting and facilitating entrepreneurship in the target sectors;
  5. Effective support approaches to assess on entering new markets, meeting European quality standard, promotion of products and facilitate the internationalization of SMEs.

 

Good Practice Guide, in English, developed by the University of Molise and composed of the best practices identified during the workshops, is translated into all the languages ​​of the project partners and printed in 500 copies for each partner.