VETPRO - Leonardo project :: Първа Покана

 

 

Първа Покана 

 

 

 01.02.2014 г.

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изпълнение на проект „Италианският обучителен опит при създаване и маркетинг на туристически продукти” по Договор № 2013-1-BG-LEO03-08821 към Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), по програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност”, Български икономически форум  (БИФ) организира 2 обучения и практически обмен в Италия за специалисти в областта на професионалното обучение. Обученията ще бъдат осъществени в Барчелона Поцо ди Гото, Сицилия. Участниците ще бъдат разделени на две групи от по 10 човека, които ще осъществят мобилност в 2 отделни периода, като обучението и за двете групи ще следва еднаква структура. Всяка от мобилностите ще продължи две седмици. Разходите, които се поемат от БИФ са: пътни, настаняване и дневни.

 

С настоящата покана ви призоваваме да се включите в първата група, мобилността за която ще се проведе в периода от 6ти  до 19ти април 2014 г.

 

1. За да попадате в целевата група трябва да сте (някое от долу изброените):

  • управители на фирми в сферите  туризъм, храни и напитки, туристически маркетинг и реклама;
  • началници на отдели във фирми в сферите туризъм, храни и напитки, отговорни за продължаващото развитие и подобряване на знанията и компетенциите на подчинените им служители;

 

2. Езикова подготовка на кандидатите:  

  • Всички кандидати трябва да владеят английски език;   
  • Участниците ще преминат кратка езикова специализирана подготовка на английски език в София преди заминаване – в рамките на около 15 часа. По време на езиковата подготовка ще се запознаят с основната терминология в областта на осъществяваните обучения и практически обмен, както и в определените сектори, от които ще бъдат участниците. Т.е. идеята на езиковото, специализирано  обучение не е да се научи английски, а ще се наблегне на терминологията в областта на маркетинг, туризъм, търговия, реклама;

 

3. Документи доказващи принадлежността към целевата група:

  • Сертификат, диплом или друг официален документ, доказващ владеенето на английски език на ниво А2
  • Служебна бележка от фирмата, в която работите, от която е видно каква позиция заемате и в каква сфера на дейност работи фирмата

 

В мобилността ще бъдат включени само кандидати, които отговарят на посочените изисквания и подадат документи, придружени от Заявление за участие не по-късно от  12.03.2014г. (18:00 ч.) на e-mail: projects@biforum.org

 

Покана

Заявление за участие