Environmental Monitoring of Dragovishtitsa River :: News

 

В Босилеград се проведе заключителен семинар по проект „Екологичен мониторинг на река Драговищица"

 27/юни/2016

  

Сдружение Български икономически форум успешно приключи проект „Екологичен мониторинг на река Драговищица“ по Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г.
На 23 и 24 юни се проведе семинар в Босилеград, на който бяха представени резултатите по проекта. Присъстваха специалисти от общините Босилеград и Кюстендил, кметовете на селата по течението на река Драговищица, представители на граждански сдружения, еколози, научни работници, учители, студенти и ученици. Проектът извърши екологичен мониторинг на 47 параметри на околната среда на река Драговищица. Продължителността му беше 12 месеца, с 26 728 евро договорени средства и бенефициент Сдружение Български икономически форум.
Общата цел на проекта беше да се повиши осведомеността и образованието в областта на биоразнообразието и екосистемите, в това число връзката между биологичното разнообразие и изменението на климата и икономическа оценка на екосистемите, а специфичната цел - да се обучават доброволци за събиране на данни за околната среда. Проектът беше насочен към населението на Западна България и Източна Сърбия, прибл. 60 000 човека. В резултат на неговото изпълнение бяха обучени повече от 120 човека и бяха спечелени 12 призови места на международни и национални ученически олимпиади и състезания. По проекта беше издадена книга с резултатите от мониторинга и бяха публикувани 2 научни публикации и 12 публикации в медиите. 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение "Български икономически форум" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите
http://www.BG03.moew.government.bg

  

 

***

 Обучени са ученици от ПМГ и НУ-Кюстендил, за събиране на данни за околната среда в Босилеград

 11/май/2016

 

96 обучени начинаещи и 16 обучени напреднали за събиране на данни за околната среда по проект „Екологичен мониторинг на река Драговищица”.
Обучените са ученици от 5-ти до 12 клас в ПМГ „Проф. Емануил Иванов”-Кюстендил, ученици от 2-ри и 4-ти клас на НУ „св. Климент Охридски” и ученици от 10 клас на Гимназията в Босилеград. Обучените специалисти са от КИЦ-Босилеград, Екологично сдружение „Драговищица”-Босилеград, специалисти от Община Босилеград, Сдружение „Клуб Авангард”, кметовете на селата Стенско и Драговищица и др. Обучението беше извършено от Сдружение Български икономически форум по проект „Екологичен мониторинг на река Драговищица“ по Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г. Начинаещите бяха обучавани както в клас, така и на терен. Модерна екологична апаратура, закупена в рамките на проекта беше демонстрирана и всеки обучен имаше шанс да работи с нея. Учениците от еко-клуб при ПМГ „Проф. Емануил Иванов” вече могат да работят като напълно обучени еколози и за това говорят многото успехи, които постигнаха на международно и национално ниво. Това са: Награда ASU Walton Sustainability Solutions на Щатския университет на Аризона, получена в конкурс "Панаир на науката и иновациите"; Участие в международна научна конференция „Космос-екология-сигурност”; 1-во място на Националното състезание по природни науки и екология във Варна; 1-во място в категория „Химични демонстрации” в международно състезание за наука и техника ACSTAC в Гърция. Високите постижения на учениците са оценка за качеството на проведените обучения. 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение "Български икономически форум" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите
http://www.BG03.moew.government.bg.
 

 

 

***

Приключиха пролетните измервания по Проект „Екологичен мониторинг на река Драговищица”

11/май/2016

 

Сдружение Български икономически форум проведе пролетните измервания по проект „Екологичен мониторинг на река Драговищица“ по Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г. Екип от двама научни ръководители в лицето на д-р инж. Антон Сотиров и Росица Везенкова, както и гостуващ експерт доц. д-р Олег Витов от Институт по минералогия и кристалография към БАН, заедно с група от 4 студенти от СУ „Св. Климент Охридски”, 2 ученици от Гимназията в Босилеград, 3 ученика от ПМГ „Проф. Емануил Иванов” и 2 ученика от НУ „Св. Климент Охридски”, заедно с Любляна Начева, извършиха измервания на различните параметри на околната среда на речната екосистема. Измерено беше качеството на водата на река Драговищица по цялото й протежение от образуването й в Сърбия до вливането й в река Струма в България. Пролетният мониторинг потвърди резултатите от предишните измервания, че водата е чиста и отговаря на всички показатели за вода на планински тип водно тяло, а екологичното й състояние може да се определи като много добро. Малки присъствия на замърсители са установени около сметищата в дерето на реката и около отходните канали на населените места по течението. Това са инфилтрати от изхвърлените в реката отпадъци. Установени са защитени биологични видове, вписани в Червената книга на България като скален орел, сива чапла и сокол скитник. От рибните видове е установена балканска и македонска пъстърва в Сърбия, черна мряна, говедарка, речен кефал. Уникални видове зообентос като охлюв „китайска шапчица”, ларви на различни насекоми и др. Реката е живописна и с прекрасна природа, безценно богатство за различните видове туризъм – опознавателен, селски, риболовен, планински и културен туризъм. Реката е подходяща за провеждане на зелени училища и геоложки експедиции. В района се намира параклис „Св. Архангел Михаил”, черквата в село Извор (Босилеградско), различни археологически находки от добив на мед и злато. Позабравеният природен парк на река Драговищица може да даде много приятни мигове на всеки, който обича красивата природа и чистия въздух. 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение "Български икономически форум" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите
http://www.BG03.moew.government.bg

 

 

***

„Екологичен мониторинг на река Драговищица” –І ви а Международното състезание за наука и техника ACSTAC в Гърция 

15/март/2016 

 

Dr2 Проект „Екологичен мониторинг на река Драговищица” на първо място на Международното  състезание за наука и техника ACSTAC в Гърция. Той беше представен от зрелостниците Даниел  Велинов, Мелани Ефтимова и Денислав Кирилов на Природоматематическа гимназия „Проф. Емануил  Иванов”, гр. Кюстендил. Целта на проекта е обучение на младежи по екология и събиране на данни  за околната среда. Проектът беше класиран на 1-во място в категория „Химични демонстрации”,  което е показател за качеството на проведеното обучение от техните научни ръководители д-р Антон  Сотиров и г-жа Росица Везенкова. Това е поредната победа на учениците, които са вписани в Клуб  2015 на книгата „Успелите деца на България” на Фондация „Димитър Бербатов”. В рамките на  проекта са обучени ученици от паралелките по биология и химия и математика и информатика от  ПМГ-Кюстендил, НУ „Св. Климент Охридски”, Гимназията в Босилеград-Сърбия, студенти по биология, химия, екология и медицина от СУ „Св. Климент Охридски”, Медицински университет-София и студенти по морско и водно инженерство от Технически университет-Варна. В състезанието участваха стотици младежи от цял свят. То се провежда под егидата на Министерството на образованието на Гърция, Община Солун, CEPS-Център за европейски граждански изследвания-Брюксел, CERN-Европейската асоциация за ядрени изследвания-Женева, CERT-Център за изследвания и технологии на Гърция, Университета „St. Cloud State”, Минесота, САЩ, Университет „Аристотел”, Гърция и Международната организация на инженерите по електроника и електротехника - IEEE. Български ученици за пръв път представят страната ни на това състезание. Наградите бяха връчени в присъствието на представители на горните организации, както и на американският консул в Гърция Ребека Фонг. Полученият сетификат за 1-во място ще помогне на учениците при кандидатстването им в американски и европейски университети.   

 

 

***** 

Състоянието на речната еко-система на река Драговищица е стабилна и в добро състояние

16/януари/2016 

 

Dr1 В резултат на извършеният есенен мониторинг и проведените изследвания и наблюдения от  бенефициент Български икономически форум, може да се обобщят следните изводи: химическите  параметри на водата са с много по-ниски стойности и по-стабилни, отколкото през лятото,предаде  репортер на “Кубер прес”. Изследваните показатели отговарят на нормите и констатираните    присъствия на различни химични елементи са резултат от природните особености на района, с  малки  изключения за циануровата киселина (инфилтарт от битови отпадъци и отходни канали).  Количеството и през есенният период е по-ниско, отколкото през летния. По отношение на  микробиологията, концентрацията на колиформи е много ниска и водата е с добро качество. На  изхода от Сърбия и навлизането в България измереното количество на колиформи във водата на  река Драговищица е с 20% повече отколкото при вливането и в Струма. Основните био-индикатори зоо- и фитобентос показват, че състоянието на речната еко-система е стабилна и в добро състояние. Според проведените екологични наблюдения на околната среда и измервания на параметрите на компонентите на околната среда на екосистемата на река Драговищица за летния период 2015 г. екологичното състояние на реката може да се определи като „добро”. Според данните от есенните измервания състоянието на екосистемата може да се определи като „много добро”.      

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение "Български икономически форум" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите
http://www.BG03.moew.government.bg

***** 

Проектът „Екологичен мониторинг на река Драговищица” представен на Националния конкурс „Панаир на науката и иновациите”

 

6/декември/2015

 

Учениците Денислав Кирилов, Мелани Ефтимова и Даниел Велинов, с научни ръководители г-жа Росица Везенкова и д-р Антон Сотиров спечелиха специална награда на Националния конкурс „Панаир на науката и иновациите”, провел се в ТехПарк София на 5 декември 2015 г. Отборът по природни науки и екология на ПМГ „Проф. Емануил Иванов” се нареди сред наградените отбори, които ще представят България като национални отбори на състезанията ASU Sustainability Solutions (ПМГ) и Intel ISEF в САЩ, INSEPO в Холандия, Expo Sciences в Люксембург. На състезанието присъстваха Зам. Министърът на образованието и науката Проф. Костадин Костадинов, Директорът на регионалния център на Евопейския софтуерен институт и координатор по киберсигурност и киберотбрана Георги Шарков, Зам. Кметът на София Тодор Чобанов, Евродепутатът Андрей Новаков, Съветникът на председателя на Европейската комисия Жозе Барозу - Проф. Ан Глоувър и много други предствителни лица. Проектът „Екологичен мониторинг на река Драговищица”, представен от Кюстендилските ученици, се изпълнява с тяхно участие в рамките на едноименния проект на Български икономически форум София, по Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ФМ на ЕИП 2009-2014 г. Наред с безбройните суперлативи за работата на учителите и учениците, те получиха още почетно членство в „Български център на жените в технологиите”, покана за участие в проект за Световен мониторинг на водите от организацията EarthEcho International и покана в национален проект за изследване на водите. Това е шестата поред спечелена награда на тримата ученика за 2015 година. Отборът се класира също и за международното състезание ACSTAC в Гърция и Fission на Американски колеж. Наградите от тези състезания представляват независима външна оценка на качеството на обучението на младежите в рамките на проект „Екологичен мониторинг на река Драговищица”. Проект „Екологичен мониторинг на река Драговищица” по Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г

    Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение "Български икономически форум" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите
http://www.BG03.moew.government.bg

 

 

 

 

*****

 „Екологичен мониторинг на река Драговищица” продължава да допринася за устойчивото развитие на региона  

24/ноември/2015

 

    Сдружение Български икономически форум проведе есенни измервания по проект „Екологичен мониторинг на река Драговищица“ по Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ФМ на ЕИП 2009-2014 г. ,съобщи за “Кубер прес”,Тони Сотиров. Освен измерване на параметрите на околната среда със специализирана екологична апаратура и химически тестове беше проведено и обучение на студенти от няколко университета, ученици от Гимназия Босилеград и от ПМГ –Кюстендил, като този път бяха включени и малки участници от НУ „Св. Климент Охридски”. Обучение по събиране на данни за околната среда бяха проведени и на възрастни, от които главния еколог на Босилеград Микица Василев, членове на неправителствените организации КИЦ-Босилеград и неговият председател Иван Николов, Сружение „Драговищица”, както и главният ревизор на реките в босилеградско Божа Йованович. Активно участие в проекта взеха и кмета на Босилеград Владимир Захариев, който осигури специалисти за изпълнението на проекта и новите кметове на селата по течението на реката г-жа София Плачкова – кмет на село Драговищица и г-н Огнян Янев – кмет на село Стенско. Както и при летните измервания, когато бяха установени животински видове вписани е Червената книга на България като сива чапла и балканска кротушка, така и по време на есенните измервания през ноември беше наблюдаван защитеният вид скален орел. Изследванията показват, че река Драговищица има уникална екосистема, която все още е запазена. Остава да бъде решен само проблемът с извхърляне на отпадъци от домакинствата по течението и. Проведените изследвания са ценни за кандидатстването с проект за пречиствателна станция в Босилеград, за по-точното определяне на нехния тип и място на изграждане, в зависимост от вида и мястото на установените замърсители. Районът е включен в защитената европейска зона НАТУРА 2000, както и в Европейски зелен пояс. Допълнително в региона реката е от интерес за Дунавската речна система, заедно с река Томок. Проект „Екологичен мониторинг на река Драговищица” по Програма BG03 Биологично разнообразие и екосистеми, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г                                                      
 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение "Български икономически форум" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите
http://www.BG03.moew.government.bg

 

*****

Зрелостници от ПМГ-Кюстендил със златни медали от Национално състезание по Природни науки и екология 

19/октомври/2015

 

Зрелостниците Мелани Ефтимова и Даниел Велинов от природоматематическата гимназия в Кюстендил, победиха десетки отбори на Националното състезание по Природни науки и екология във Варна и взеха първо място и златни медали,предаде репортер на “Кубер прес”. На 16-18 октомври 2015 г. те представиха проект „Екологичен мониторинг на река Драговищица“, в който участват като обучаеми, заедно със съотборникa им Денислав Кирилов и други ученици. Освен наградите, те ще получат стипендии за олимпийци, както и свободен прием в университетите с призната оценка Отличен 6.00. Проектът се изпълнява от Сдружение "Български икономически форум", финансиран от Програма BG03 “Биологично разнообразие и екосистеми” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ЕЕА Grants, чрез Министерство на околната среда и водите. Обучението на ученици и студенти и изявите им на състезания и олимпиади е част от изпълнението на проекта. По този начин чрез независимо външно оценяване се дава оценка на качеството на обучение на младежите. Техни научни ръководители са д-р Антон Сотиров и г-жа Росица Везенкова, които многократно също са награждавани от Министерство на образованието и науката, Синдикат на българските учители, различни фондации и Биографичния център в Кеймбридж. Техни възпитаници са световни, европейски и балкански шампиони по природни науки и екология. За пореден път кюстендилската школа по екология се наложи безкомпромисно на силно състезание с безпощадна конкуренция

        Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение "Български икономически форум" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите
http://www.BG03.moew.government.bg.   
                        

 

 

*****

Река Драговищица отговаря на тип R3- планинска 

 26/Септември/2015

   

Река Драговищица отговаря на тип R3- планинска река се разбра от напарвени изследвания по Проект “Екологичен мониторинг на река Драговищица” на Сдружение Български икономически форум, финансиран в рамките на Програми BG02 и BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., Тони Сотиров. В резултат на извършеният летен мониторинг и проведените изследвания и наблюдения може да се обобщят следните изводи: река Драговищица отговаря и на нормите и констатираните присъствия на различни химични елементи са резултат от природните особености на района, с малки изключения за циануровата киселина и нитрати, С оглед на опитите да се възстанови популацията на Балканска пъстърва е необходимо да се обърне внимание на съдържанието на цианурова киселина във водата, поради чувствителността на тази риба към този вид замърсител. В сръбският отрязък от реката замърсяванията са предимно от отходните битови канали и нерегламентираното изхвърляне на битови отпадъци в коритото на реката. Поради бързотечащата вода, която за няколко часа се отводнява от началото на реката до българската граница този вид замърсители трудно се задържат и разлагат, а циануровата киселина е крайният им продукт на разпад. За увеличаването на съдържанието на цианурова киселина в равнинната част на реката вероятно спомагат разположените многобройни ферми и земеделски стопанства. Предполага се, че поради тази причина количеството на цианурова киселина се увеличава повече от 3 пъти над границата на чувствителност на Балканската пъстърва и речната скарида Брахиопода, основна храна на рибите. В този участък са установени и съдържания на сулфати в единични проби, нитрати близо до пределно допустимите концентрации определени от Нитратната Директива на ЕС. Седимента на река Драговищица е чист с ниско съдържание на антропогенни макро и микро-отпадъци. По отношение на микробиологията, концентрацията на колиформи е много ниска и водата е с добро качество. На изхода от Сърбия и навлизането в България измереното количество на колиформи във водата на река Драговищица е с 50% повече отколкото при вливането и в Струма, но въпреки това количеството им е много по-ниско от пределно допустимите концентрации. Основните био-индикатори зоо- и фитобентос показват, че състоянието на речната еко-система е стабилна и в добро състояние.  

Проект "Екологичен мниторинг на река Драговищица" се финансира в рамките на Програми BG02 и BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение "Български икономически форум" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите
http://www.BG03.moew.government.bg. 

 

*****

 

 

Олмпийски шампиони по природни науки и екология от ПМГ-Кюстендил изследват река Драговищица 

7/Септември/2015

 

Олмпийските шампиони по природни науки и екология Лъчезар Станчев и Томас Расулски, както и балканските шампиони по екология Ралица Тасева, Михаела Йерусалимова, Светослав Йорданов и тяхната колежка Лусия Кулкина изследват река Драговищица по проект на Сдружение Български икономически форум, съобщи Антон Сoтиров, координатор на проекта. Проектът се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по Програма BG03.SGS “Биологично разнообразие и екосистеми”. Програмен оператор е Министерство на околната среда и водите. През юли и август 2015 завърши първият етап на проекта, включващ летен мониторинг на реката. Целта на проекта е да бъдат обучени младежи в събирането на данни за околната среда и работа с Националната система за биомониторинг. В дейностите бяха привлечени и учениците Радица Божилова и Сандра Петрова от Босилеград, Сърбия. Те се подготвят за националното състезание по екология на Сърбия през 2016 г. Българските ученици пък се обучават за българското национално състезание през месец ноември. По този начин обучението на учениците ще бъде оценено от независими оценители. На този етап бяха обучени общо 15 доброволци за събиране на данни за околната среда на терен. Наред с теренните наблюдения и измервания се проведоха и занятия в лабораторни условия за работа с екологична апаратура, наблюдения с микроскоп на различни водни организми и минералният състав на седимента на реката, както и напълно иновативното изследване на антропогенните микродетрити в пясъка и почвата около речното корито, наградено от Ученически екопарламент и Фондация Миню Балкански и разработено по проект УчИ-БАН от същият екип. С настъпването на новата учебна година предстои обучение на зрелостниците от 12 клас на ПМГ «Проф. Емануил Иванов» за работа с модерна електронна екологична апаратура и извършване на екологични измервания, което ще допринесе за догонването на европейските им съученици в това отношение. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 24055 евро. Част от тях са за закупуване на модерна екологична апаратура и посещения на реката на терен. Продължителността на проекта е 10 месеца, като в края на проекта данните ще бъдат публикувани в книжка на български, сръбски и английски език. Данните от летният мониторинг предстои да бъдат представени на научна конференция през есента, където ще бъдат рецензирани от хабилитирани лица. Цялостната оценка на околната среда на река Драговищица и влиянието и като приток на транс-граничната река Струма ще бъдат публикувана в Националната система за био-мониторинг.

Проект "Екологичен мниторинг на река Драговищица" се финансира в рамките на Програми BG02 и BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение "Български икономически форум" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите
http://www.BG03.moew.government.bg.

 

 

 

****** 

Студенти от Софийски университет “Св. Климент Охридски” изследваха река Драговищица

1/Септември/2015

 

Студенти от Софийски университет “Св. Климент Охридски” изследваха река Драговищица по проект на Сдружение Български икономически форум, София.  Проектът се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по Програма BG03.SGS “Биологично разнообразие и екосистеми”. Програмен оператор е Министерство на околната среда и водите, съобщи Антон Сотиров. В периода 15 юли – 31 август 2015 г., студентите, заедно с техният научен ръководител и координатор на проекта д-р Антон Сотиров проведоха множество изследвания на река Драговищица от нейното образуване на територията на Сърбия до вливането й в река Струма. Бяха изследвани над 40 параметъра на компонентите на околната среда в 100 пункта по поречието на реката. Създадена е компютърна база данни с над 4000 показателя. Със закупена по проекта апаратура, както и закупена техника със собствени средства бяха изследвани биоразнообразието на реката, флората и фауната, физическите, физико-химични, химични и микробиологични показатели на водата. Това е най-детайлното и цялостно изследване на реката правено някога досега. Студентите Светослав Йорданов, Ралица Тасева, Михаела Йерусалимова и Лусия Кулкина са дипломанти по специалностите екология и биология в СУ «Св. Климент Охридски». В резултат на изследванията бяха направени научни открития като окриване на екземпляри от вписаната в Червената книга на България сива чапла, охлювът «китайска шапчица», пръскащата по насекомите риба с народното наименование «пръскачка», рибата македонска пъстърва и др. Изследванията установиха, че водата на река Драговищица е чиста и напълно отговаряща на типа планинска река. Интересен факт е, че реката се образува от вливането на реките Божицка и Лисина в Сърбия, но се установи, че на територията на село Долно уйно в България реката отново извира от подземни извори. На територията на Сърбия водата е чиста химически, но поради изливането на отпадни битови канали има леко завишаване на микробиологическите показатели за колиформи, които обаче са в нормите, докато в България реката се влива в река Струма напълно чиста за този показател. Няма наличие на тежки метали, арсен, хлор, мед, желязо, нитрати, нитрити и др. Радиоактивността на водата и седимента е нормална. Остава единствено за пазим уникалната природа на реката, която е част от защитените територии Европейски зелен пояс и Натура 2000.

Проект "Екологичен мниторинг на река Драговищица" се финансира в рамките на Програми BG02 и BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение "Български икономически форум" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите
http://www.BG03.moew.government.bg.

 

 

 

*****

Български икономически форум започна реализацията на проект “Екологичен мониторинг на река Драговищица»

15/Юни/2015

 

Сдружение "Български икономически форум" започна реализирането на проект “Екологичен мониторинг на река Драговищица”, финансиран от Програма BG03.SGS “Биологично разнообразие и екосистеми” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ЕЕА Grants чрез Министерство на околната среда и водите. В началото на проекта се проведоха предварителни дейности по мониторинг на околата среда – качеството на водата и биоразнообразието на рибните популации. Първите изследвания показаха, че водата на река Драговищица е чиста с добри екологични показатели и като резултат се развива успешно популацията на Балканска пъстърва, която е биоиндикатор за чиста речна вода. Започна обучението на ученици и студенти в събирането на данни за околната среда и извършване на екологичен мониторинг. По този начин младите хора се приобщават към науката екология и опазването на околната среда, както и повишаване на разбирането им за темата устойчиво развитие. Първите данни бяха използвани за представянето на учениците в Международната олимпиада за проекти по екология и устойчиво развитие INESPO 2015 в Амстердам, Холандия, в началото на юни 2015, където ученикът от ПМГ “Проф. Емануил Иванов” Лъчезар Станчев завоюва за България второ място със сребърен медал и почетен медал за постижения. Предстои сезонно наблюдение на рибните пасажи и популацията на Балканска пъстърва за период от една година, а резултатите ще бъдат представени в книжка и на научна конференция.

Проект "Екологичен мниторинг на река Драговищица" се финансира в рамките на Програми BG02 и BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение "Български икономически форум" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите
http://www.BG03.moew.government.bg.

  

 

 

*****

Тръгна проект: “Екологичен мониторинг на река Драговищица”

28/Май/2015

 

Eдна от най-големите неправителствени организации в страната - Български икономически форум, която има клон и в Кюстендил, започна осъществяването на проект по Програма BG03.SGS “Биологично разнообразие и екосистеми”, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство-ЕЕА Grants, чрез Министерство на околната среда и водите МОСВ. Проектът е с продължителност 1 година, а одобрената за финансиране сума е 26728 евро. Целта на проекта е повишаване на осведомеността и разбирането за биологично разнообразие и екосистемни услуги, вкл. осведоменост относно връзките между биоразнообразието и изменението на климата, както и за икономическата оценка на екосистемите. В рамките на проекта ще бъдат обучени студенти и ученици в събирането на данни за околната среда и извършване на екологичен мониторинг, както и включване на събраните данни в Националната система за биомониторинг. Наименованието на проекта е “Екологичен мониторинг на река Драговищица”. Предвижда се сезонно измерване на химичните и физични параметри на реката, както и наблюденние на рибните видове и пасажи, чрез използване на модерна екологична техника, като радар за рибни пасажи. Резултатите от проекта ще бъдат представени и на семинар и на научна конференция, както и в книжка, която ще бъде издадена в края на проекта.

Проект "Екологичен мниторинг на река Драговищица" се финансира в рамките на Програми BG02 и BG03 в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение "Български икономически форум" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите
http://www.BG03.moew.government.bg.