Future Events 2015

Upcoming events organized by Bulgaria Economic Forum during 2015

1 January - 31 December 2015

Sofia

Southeast Europe Economic Forum

For English text please scroll down

Икономически форум за Югоизточна Европа

/18-19 юни 2015, Кемпински хотел София/

 

          

Основни теми (за повече информация, моля вижте предварителната програма):

 • Инвестиционният план 'Юнкер' - възможности за бизнеса от Югоизточна Европа. Ролята на финансовия и частния сектор
 • Разработване на високотехнологични и ICT продукти в Югоизточна Европа - добри примери и перспективи. Ролята на високотехнологичните паркове
 • Насърчаване на международната търговия в Югоизточна Европа
 • Инвестиционен климат и възможности за инвестиции в Югоизточна Европа
 • Икономическо сътрудничество между страните в Югоизточна Европа - Кръгла маса на министрите на икономиката на ПСЮИЕ в рамките на българското председателство на ПСЮИЕ
 • Промяна на градската среда в smart city. Опит и предстоящи проекти на големите градове в Югоизточна Европа. Технологични решения
 • Значение на свободните и специалните икономически зони, логистичните, транспортните и складови центрове за глобалната свързаност на Югоизточна Европа
 • Европейски фондове за Югоизточна Европа - транснационално сътрудничество през новия програмен период
 • Здраве в растеж. Клинични проучвания като стратегически приоритет

 

2 "networking" събития:

 • Balkan Trade Bridge 2015
 • Let's be partners - Partnership speed meetings /събитие за създаване на партньорства по новите програми за транснационално сътрудничество/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Накратко за Balkan Trade Bridge 2015

За втора поредна година ще бъде организиран Balkan Trade Bridge 2015, който ще се проведе в рамките на Икономически форум за Югоизточна Европа.  Организиран като Reverse Trade Show, Balkan Trade Bridge 2015 ще предостави ще предостави платформа за бизнес срещи между изпълнителните директори/ Мениджъри Покупки на големите компании (купувачи) и доставчици и  производители на продукти и услуги (доставчици). 

Повече информация за Balkan Trade Bridge 2015: ТУК 

Снимки от Balkan Trade Bridge 2014: Галерия

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Официални партньори на събитието са: 

 • Министерство на икономиката на Република България /писмо от Министър Лукарски/
 • Представителството на Европейската комисия в България
 • Столична община
 • г-жа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси
 • Българска агенция за инвестиции
 • Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

 

 Профил на участниците: 

 • Топ мениджъри от България и страните от региона;
 • Икономически и финансови експерти и анализатори;
 • Представители на международните финансови институции (ЕБВР, СБ, ЕИБ);
 • Журналисти от водещи български и световни медии

 

За повече информация можете да се свържете с нашия екип на тел.02/951 57 59 или info@biforum.org

 

  

  

 

 

 

   

 

 

Southeast Europe Economic Forum

 /18-19 June 2015, Kempinski Hotel Sofia, Bulgaria/

 

          

Main topics (for more details, please see the preliminary programme):

 • The Juncker's Investment Plan - Opportunities for the Business in SEE. The Importance of the Financial and Private Sectors
 • Developing High-tech and ICT products in SEE - Good Examples and Perspectives. The Role of High-tech Parks
 • Promoting Foreign Trade in SEE
 • Investment Climate and Investment Opportunities in Southeast Europe
 • Economic Cooperation Between Countries in SEE - Round Table of the SEECP Ministers of Economy within the Bulgarian Presidency of the SEECP
 • Changing the Urban Environment into a Smart City. Experience and Future Projects of the Big Municipalities in SEE. Technology Solutions
 • Importance of the Free and Special Economic Zones,Logistics and Transport/Warehousing Facilities for the Global Connectivity of SEE
 • EU funds for SEE - Transnational Cooperation in the New Programming Period
 • Health for Growth. Clinical Trials as Strategic Priority

 

2 networking events:

 • Balkan Trade Bridge 2015
 • Let's be partners - Partnership speed meetings /networking for partnerships in the new transnational cooperation programmes/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Briefly about Balkan Trade Bridge 2015

For second consecutive year will be organized Balkan Trade Bridge 2015 under the frame of SEEF. Organized as a Reverse Trade Show, Balkan Trade Bridge 2015 will provide a platform for individual pre-arranged business meetings between CEOs/Purchasing Managers from companies (buyers) with suppliers and producers of products and services (suppliers). 

More information about Balkan Trade Bridge 2015: Click here

See the photos from Balkan Trade Bridge 2014: Gallery

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Official partners of the event: 

 • Ministry of Economy of the Republic of Bulgaria /letter from Minister Loukarsky/
 • the Representation of the European Commission in Bulgaria
 • Sofia Municipality
 • Mrs. Meglena Kuneva, Deputy Prime Minister for European Policies Coordination and Institutional Affairs
 • Invest Bulgaria Agency
 • Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency

 

Participants profile:

 • CEOs and managers from the region of Bulgaria and SEE;
 • Financial and economic experts;
 • Representatives of international financial institutions (EBRD, WB, EIB);
 • Representatives of leading Bulgarian and international media.

 

   For more information, please contact our team at +359 2 951 57 59 or info@biforum.org